Kennisgeving ontwerp-bestemmingsplan ‘Bûtengebiet Dongeradeel’ en planMER

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken bekend dat met ingang van 29 november 2012 tot en met 9 januari 2013 (6 weken) voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis (balie Bouwzaken), aan de Koningstraat 13 te Dokkum, het ontwerp bestemmingsplan “Bûtengebiet Dongeradeel” en planMER.

Het bestemmingsplan “Bûtengebiet Dongeradeel” is raadpleegbaar via:
Ruimtelijkeplannen.nl

Het bestemmingsplan “Bûtengebiet Dongeradeel” en planMER zijn raadpleegbaar via:
Website Gemeente Dongerdeel

Gedurende de vermelde periode van zes weken kan een ieder ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel en planMER schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Dongeradeel, Postbus 1, 9100 AA Dokkum. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer (0519) 298743.