Stichting Iepenloftspul Mitselwier set útein mei taridings iepenloftspul 2016

Ôfrune sneontemoarn is Stichting Iepenloftspul Mitselwier útein set mei de taridings nei harren tredde iepenloftspul, troch it oerlangje fan it skript “Foarby it Boarkumer fjoer “ skreaun troch Baukje van Hijum, nei it boek fan Durk van der Ploeg.

De Fiskershûskes yn Moddergat wie hjirby een tapaslike lokaasje omt it ferhaal – de ramp mei de fiskersfloat yn 1883 – sich gruttendiels ôfspylit yn dizze omjouwing. Durk van der Ploeg en Baukje van Hijum krigen it skript – ferpakt yn een moai boekwurk – oanbean troch de foarsitter fan de Stichting Ruurd Verbeek.

De útfieringen sille plakfine takomme jier septimber op it ‘Stinzeterrein’, oan de Master fan loanstrjitte yn Mitselwier. De datums binne – ûnder foarbehâld – op 8, 9, 10, 15, 16 en 17 septimber 2016. Oankommende woansdei 18 novimber sil dêr een ynformaasje-audysjejun hâlden wurde yn de grutte seal fan Soarchsintrum “De Skûle “!

By dizzen dan ek een oprop oan spilers, figueranten en fierdere nijsgjirrichen om allegearre nei Mitselwier te kommen. Eltsenien is wolkom fanôf 19.30 oere.

Bestjoer Stichting Iepenloftspul Mitslwier