Nijs fan Stichting Iepenloftspul Mitselwier.

Efter de skerms wurd hurd wurke om foar de tredde kear in iepenloftspul op te fieren – op it Stinseterrein – oankommende septimber.
It boek fan Durk vd ploeg ‘Foarby it Boarkumer fjoer’ is troch Baukje van Hijum bewurke ta Iepenloftspul.
Fanôf nije wike ( 25 febrewaris ) sille de repetyzjes plakfine yn soarchsintrum “De Skûle “. Dit sil duorje oant te mei mits maaie
Hjirnei sille de spilers en de figueranten fierder oefenje – bûten op Stinsefljid.
De útfieringen sille plakfine op 8,9,10 15,16 en 17 septimber.
It beloofd een bysûnder spektakel te wurden om`t it theater sa ynrjochte wurde sil, sa as it yn de omkriten ( by oare iepenloftspullen ) nea earder fertoant is!
Binne Reitsma en Martha de Jong – de beide regisseurs – kinne noch wol een pear betoefte spilers brûke.
Ek foar de figueraazje is noch steeds plak!
Oanmelde kin op de malje info@iepenloftspulmitselwier of rjochtstreeks nei regisseur Binne 0519-562707

Bestjoer Stichting Iepenloftspul Mitselwier