informatiebrief tot stand komen van een fusie tussen de scholen uit Oosternijkerk en Niawier.

Beste ouders/verzorgers en ketenpartners
Via deze nieuwsbrief gaan we jullie regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de fusie van de Foeke Sjoerds Skoalle en By de Boarne. Tot nu toe hebben we dit gedaan via onze bijeenkomsten en de nieuwsbrief vanuit de school. Met deze nieuwsbrief zetten we de volgende stap in onze samenwerking.
In februari is Sietsche Nieuwenhuis vanuit Buro Noorderlingen ingezet als externe projectleider. Zij heeft ervaring met het begeleiden van de fusie in Holwerd tussen de Ploos van Amstelskoale en de Tsjelke. Ze deelt haar ervaring graag in dit proces. Samen met de beide directeuren, Wietze From (adviseur bouw) en Leonie Wagenaar (projectleider en vertegenwoordiger bestuur) vormen zij de stuurgroep voor de fusie.
Sjoerd Sol (Noorderwijs) is betrokken als externe adviseur. Hij heeft ruime ervaring met fusieprocessen en geeft advies over de te nemen stappen in het formele kader. Jan de Jonge (Nieuw Organiseren) is betrokken bij het ontwikkelen van het onderwijsconcept en de afspraken die de teams voor nu en de toekomst maken. Samen bundelen we onze krachten en zetten we de schouders eronder om de fusie te realiseren.
We geven een update waar we als stuurgroep op dit moment mee bezig zijn. Nog even het uitgangspunt; We werken in een aantal fases toe naar een prachtig Integraal Kindcentrum voor Oosternijkerk/Niawier en de naaste omgeving. De eerste stap is een formele fusie van beide scholen per 1 augustus 2018!
We kiezen voor deze datum, omdat we zo ‘By de Boarne’ kunnen behouden voor formele sluiting, vanwege het lage aantal leerlingen. De fusieschool kan in aanmerking komen voor fusiecompensatiemiddelen, welke we inzetten voor een duurzaam vervolg voor ons onderwijs.
Hoe we de middelen inzetten en wat de financiële en personele uitwerking wordt van het feit dat we straks 1 school zijn, wordt op dit moment onderzocht. Begin april verwachten we hier helderheid over te kunnen geven.
Om de fusie te kunnen realiseren zijn er tevens een aantal formele stappen nodig. Zo wordt er gewerkt aan een fusie effect rapportage (FER), waarin alle keuzes en effecten rondom dit proces zijn beschreven. Ook wordt de gemeente gevraagd om toestemming voor de fusie en worden de MR’en en de Raad van Toezicht van Atalanta betrokken bij de besluitvorming.

Tijdens de ouderavond in februari zijn verschillende scenario’s gegeven voor het onderwijsconcept en de locatie(s) per 1 augustus. De ouders hebben gevraagd om nog een aantal zaken uit te zoeken. In de stuurgroep en in de werkgroep huisvesting wordt nu gewerkt aan een passend scenario, waarbij we rekening houden met de input van deze ouderavond. Samen met het beeld van de financiële en personele ontwikkelingen willen we in april een definitieve invulling geven aan de eerste periode na de fusie ( augustus 2018 tot c.a. januari 2019?.)
Wij hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:
• We werken vanuit een onderwijsconcept wat aansluit op de visie van de beide teams en dichtbij het concept van Kansrijk Onderwijs staat. De contouren van dit onderwijsconcept presenteren we graag in mei? van dit schooljaar.

• We werken toe naar een Integraal Kindcentrum waarin we naast onderwijs een breed aanbod bieden aan voorschoolse en naschoolse activiteiten. Met open deuren laten we de omgeving binnen.

• We proberen de locatie in Niawier te behouden en onderzoeken mogelijkheden hier met grotere groepen te gaan werken. Er zal een regelmatige uitwisseling tussen leerkrachten van Niawier en Oosternijkerk zijn, zodat we alvast samen op weg kunnen in ons nieuwe onderwijsconcept.

• We regelen uitbreiding van ruimte en voldoende personeel in Oosternijkerk zodat we de kinderen daar een optimaal leerklimaat kunnen bieden.

• We houden de reisafstand van de kinderen naar de school voorlopig zoveel mogelijk zoals het nu is. Het idee van een onderbouw en bovenbouwacademie is één van de uitwerkingen van het onderwijsconcept, gericht op het uitwisselen van de leerlingen, maar dit willen we beslist niet ten koste laten gaan van een structureel grotere reisafstand voor de kinderen.

We realiseren ons dat er nog veel onduidelijk is en dat de tijd snel gaat. We willen jullie in ieder geval laten weten dat we heel hard aan het werk zijn om een oplossing te bedenken die recht doet aan alle input die we tot nu toe hebben ontvangen. Het zal mogelijk de eerste periode nog niet het ideale plaatje opleveren, maar dit is een proces van verschillende stappen met een mooi doel voor de toekomst.
Mochten jullie vragen of aanvullingen hebben dan zijn jullie van harte welkom bij Lies of bij Michelle en in april verwachten we meer informatie met jullie te kunnen delen.

Hartelijke groet namens de gehele stuurgroep
Sietsche Nieuwenhuis

Heeft u vragen kunt u contact opnemen met onderstaande personen.
Michelle van der Sluis(email: m.vandersluis@arlanta.nl )
Lies Dijkstra (email:e.dejong@arlanta.nl)