“DOARPSWURK” Metslawier.

 

Het jaar 2018 ligt al weer bijna achter ons.

In 2018 is de speeltuin aan de Túnstrjitte uitgebreid met enkele nieuwe speeltoestellen.  Ook is de realisatie van de her inrichting van het beschermde dorpsgezicht rondom de Doarsptsjerke een feit. De bomen rondom het Mienskipshus de Doarpstsjerke zijn, met medewerking van de Gemeente Dongeradeel, dit verslagjaar fors ingekort. Hierdoor is de overlast van de roeken verdwenen en hebben de bewoners meer licht gekregen in hun woningen. Ook het Tsjerkhof is ontdaan van de schelpenlaag en ingezaaid met gras, hierdoor is er een mooi aanzicht ontstaan. In het komende jaar zullen de monumentale grafstenen waar mogelijk gereinigd en opnieuw gelegd worden. De hekwerken zullen schoongemaakt worden en van een nieuwe verflaag worden voorzien.  Dank aan de vrijwilligers voor hun inzet!

Op het manegeterrein is de rij bak door vrijwilligers van de carbidploeg uitgevlakt, zodra de vorst inzet zal deze van een laagje water worden voorzien en klaargemaakt worden voor de jongere jeugd om te schaatsen.

Naast deze verbeteringen aan en in de publieke ruimte zijn in 2018, binnen het Beschermde Dorpsgezicht, ook verschillende particuliere woningen opgeknapt. Al deze ruimtelijke ingrepen werden  mede mogelijk gemaakt met de financiële en personele inzet van de Dorps Ontwikkeling Maatschappij ( DOM).  Daarvoor past dan ook een bijzonder woord van dank. In het komende jaar zijn er mogelijk nog financiele middelen aanwezig voor verbetering, hiervoor kan kontakt worden opgenomen met de leden van de DOM Metslawier.

Ons dorp begint er steeds beter uit te zien en dat heeft zijn weerslag op aantrekkelijkheid van Metslawier als dorp om te wonen en te leven.  De verkoop van beschikbare woningen is weer op gang gekomen.

Deze aantrekkelijkheid als woondorp wordt ook mee beïnvloed door de activiteiten die het jaar rond plaatsvinden in ons Mienskipshûs “Doarpstsjerke Metslawier”. De Doarpstsjerke is ieder weekend   ( zaterdag en zondag) van 13.30 uur tot 17.00 uur geopend. Er valt van alles te zien en te horen. Er wordt altijd iets tentoongesteld ( schilderijen, keramiek, kunstnijverheid e.d.) en gemiddeld 6 keer per jaar vindt er een concert plaats waarbij zo af en toe ook uit volle borst mee kan worden gezongen. Voor toeristen maar ook voor ons als inwoners is er in de oude consistorie een klein informatie centrum ingericht, maar ook vrijwilligers die aanwezig zijn tijdens de openingstijden, kunnen u van de nodige informatie voorzien over “de geheimen van de Doarpstsjerke”.  Op deze openingstijden kunt u zich, voor zover u nog geen donateur bent, aanmelden als “freon” van de Stichting Doarpstsjerke, u geniet dan van kortingen op de entree bij de diverse activiteiten!

De aantrekkelijkheid van het Mienskipshus de Doarpstsjerke blijkt ook uit het aantal bezoekers, sedert de opening in 2016 hebben meer dan 5500 personen het Mienskipshûs bezocht, in het 2e kwartaal van 2018 kon de 5000e bezoeker worden verwelkomt.

We doen dan ook een beroep op u om ook eens langs te komen of een van de exposities en concerten te bezoeken. Ook kunt u zich natuurlijk opgeven als vrijwilliger en/of donateur, de continuïteit van het Mienskipshûs staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende mensen die bereid zijn “ dienst te doen” in het kader van activiteiten die er plaatsvinden. Ook in het bijna voorbije jaar is dat weer duidelijk gebleken. Voor hun inzet past eveneens een bijzonder woord van dank!

Het komende jaar zal het aantal ingrepen in de publieke ruimte naar verwachting beperkt zijn, de subsidiemogelijkheden vanuit de DOM beginnen namelijk uitgeput te raken. Wel is het nog mogelijk om vanuit de DOM gelden t.b.v. ingrijpende renovatie/restauratie, binnen het Beschermde Dorpsgezicht, een goedkope hypotheek te verschaffen. ( informatie bij het DOM bestuur)

Wat betreft het Mienskipshûs zullen de ruimtelijke ingrepen beperkt blijven tot de afronding van het voormalige Tsjerkhôf.  De activiteiten in en rond de Doarpstsjerke zullen in 2019 vooral in het Mienskipshûs plaats vinden. Het jaarprogramma is al volledig ingevuld met exposities, concerten, (kerk)diensten, huwelijken e.d.

Via onze website, publicaties, flyers en raambiljetten zult u daarover geïnformeerd worden. Bent of wordt u donateur/freon van de Doarpstsjerke dan krijgt u over de activiteiten via de mail bericht.

Namens de D.O.M. Metslawier en de Stichting Doarpstsjerke Metslawier wensen we u alvast een goed, gezond en cultuurrijk 2019, en hopen wij u als vrijwilliger, dan wel ”freon”, van de Doarpstsjerke te mogen begroeten.