Jaaroverzicht activiteiten DOM Metslawier 2018

In het verslagjaar 2018 zijn enkele projecten definitief afgerond waaronder de aanschaf van enkele speeltoestellen in de dorps speeltuin aan de Tûnstrjitte.

Laatstgenoemde uitbreiding is tot stand gekomen met de bijdrage van de jeugd (inzameling tijdens St. Maartenoptochten) bijdrage DOM, Dorpsbelang, Ecodon en de Provincie Fryslân).

De DOM Metslawier is in 2018 bezig geweest met de afronding van de herinrichting van het beschermde Dorpsgezicht, rondom de Doarpstsjerke, het plein, en in alle toegangspaden is nieuwe bestrating aangebracht en hekwerkjes vervangen.  Ook voor dit project is subsidie verleend uit de kansen/publieke ruimte pot van de DOM.

Met de gemeente is kort overleg geweest over bestrating wandelpad langs het manegeterrein, de uitvoering zal in het voorjaar van 2019 plaats vinden met een subsidie bijdrage uit de DOM fondsen. De bestrating zal in dezelfde steensoort worden uitgevoerd als de opgangen/stegen in het beschermde dorpsgezicht.

In 2018 is er nog een aantal aanvragen voor subsidie t.b.v. woningverbetering toegekend uit de pot “Private aanzichten”.  Na toekenning hiervan is de bodem van deze subsidiepot bereikt, in de afgelopen jaren is er dan voor meer dan € 60.000,- aan subsidiegelden verstrekt aan eigenaren van woningen in het Beschermde Dorpsgebied. Mogelijk zal er nog een kleine aanvulling van gelden in deze subsidiepot worden gestort uit andere fondsen, hierdoor is er voor 2019 mogelijk nog subsidie beschikbaar voor aanzicht verbetering. Voor informatie kunt u zich wenden tot het bestuur van de DOM Metslawier.

De DOM  en de St. Doarpstsjerke waren al enkele jaren met de gemeente Dongeradeel in gesprek over onderhoud bomen rondom de Doarpstsjerke, dit en vorig jaar is er de overlast van de roeken bijgekomen.  Zoals u wellicht heeft gezien zijn in mei van dit jaar de 24 monumentale bomen fors ingekort, hierdoor is er meer licht ontstaan voor de bewoners rondom de Doarpstsjerke en is de overlast van de roekenkolonie hiermee verdwenen.